Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów Cukierni-Piekarni B&M Wenta sp.j. w związku z korzystaniem z usług sprzedaży pieczywa i ciasta.

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach świadczenia usługi na rzecz klientów (dalej „Użytkownicy” lub „Klient”).

Polityka ochrony Prywatności została przygotowana na podstawie polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „RODO”).

 1. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Cukiernia-Piekarnia B&M Wenta sp.j. z siedzibą w Lęborku ul. Staromiejska 28, NIP 8410004533 REGON 00531579000000.

 1. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników
 1. Korzystanie z Usług o charakterze komercyjnym (odpłatnym) może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z tych Usług.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 3. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych do prowadzenia statystyki. Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.
 4. Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

III. Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i innych danych niezbędnych do realizacji Usługi.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia własnych Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych celach prawnie usprawiedliwionych (np. prowadzenia statystyk).
 3. Podczas odwiedzania naszej strony przetwarzamy takie dane jak: adres IP, pliki cookies – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, podczas składania zamówienia przetwarzanym takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, adres IP, pliki cookies – art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO, podczas wysyłania newslettera przetwarzamy takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, historia zamówień – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, podczas procesu rekrutacji przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty aplikacyjne (cv) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, w przypadku złożenia zamówienia na podstawie umowy w innych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez akceptację informacji wyświetlanej na stronie www lub poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej. W przypadku zawarcia umowy zgoda następuje poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia przez naszą stronę internetową.

V. Informacje handlowe, ankiety, newsletter

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na wskazane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do swoich partnerów.
 2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety jeżeli wyrażą na to zgodę.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia Usług, jak również w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika. Administrator może w tym celu powiązać dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetworzonymi już przez Administratora.

VI.  Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika innym podmiotom np. urzędom. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora. Może okazać, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane do Państw spoza obszaru EOG, jeśli będzie to niezbędne do realizacji Usługi.
 2. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: 

       a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub,

       b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub,

        c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, czy też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Ze swoich uprawnień Klient może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź zostanie przesłana niezwłocznie od otrzymania dyspozycji. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. Jeżeli wnioski okazałyby się nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego żądania albo odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem.
 3. Administrator danych przetwarzający dane w zbiorach, ma obowiązek udzielania informacji na wniosek osoby, której dane przetwarza o:

        a)  fakcie przetwarzania danych jej dotyczących,

        b) pełnym adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

        c) celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

        d) dacie, od której dane zostały włączone do zbioru,

        e) treści danych,

        f ) sposobie udostępniania danych oraz o odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,

        g) źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do          zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, zawodowej lub służbowej.

VIII. Zasady Bezpieczeństwa

 1. Administrator jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą lub utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Zbiory danych osobowych podlegają ochronie i zabezpieczeniu:

1) po zakończeniu pracy dane osobowe winny być zabezpieczone w zamykanych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom trzecim,

2) pojedyncze komputery zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone hasłem. Pracownicy zatrudnieni przy ich obsłudze nie mogą zezwalać na użytkowanie komputera osobom nieupoważnionym,

3) oprócz hasła, komputery wyposażone są między innymi w oprogramowanie antywirusowe,

4) przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych,

5) pomieszczenia powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych,

6) monitory komputerów powinny być tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd do danych osobowych,

7) Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych winni złożyć oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Zobowiązuje się Administratora do pobierania oświadczeń, o których mowa w niniejszym artykule, od pracowników. Zakresy czynności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, w stopniu odpowiednim do zadań, powinny uwzględniać obowiązki z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych. Oświadczenia, o których mowa, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1) administrator danych,

2) pracownik.

IX. Cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W tych plikach może być przechowywany numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia Usług; tworzenia statystyk, utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; prezentacji reklam.

 X. Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje w ramach plików cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: określania ustawień dla plików cookie, czy też blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz jej instrukcji obsługi.

XI. Kontakt

 1. Użytkownik Serwisu może kontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Cukiernia-Piekarnia B&M Wenta sp.j. ul. Staromiejska 28 84-300 Lebork e-mail: dostawy@cukierniawenta.pl .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl